Mlini

Mlini su sli­ko­vito ribarsko naselje sa sklad­nom medi­ter­ans­kom pri­ro­dom 8 km južno od Dubrov­nika. U Mli­nima možete naći tri plaže (jedna je nudis­tička), mirnoću u skri­venim uvalama, školu ron­jenja, spor­tove na vodi, fit­nes cen­tar, rent a boat / bike / scoo­ter / car, lučicu s pre­kras­nim šeta­liš­tem, te neko­liko kafića i ribl­jih res­to­rana; također pos­toje pekar­nice i trgo­vine. Gosti s dje­com mogu birati između neko­liko raz­liči­tih igra­lišta. U obližn­jem pre­kras­nom hla­do­vi­tom parku pokraj plaže i kafića nalazi se npr. jedno lijepo Wal­dorf igralište.

Mlini su udal­jeni samo 12 km od zračne luke Dubrov­nik u Ćilip­ama. – Pet minuta od kuće je auto­busna post­aja; s busom ste u Dubrov­niku za nekih 15 minuta. Također pos­toje mnogi bro­dovi koji voze više puta dnevno iz Mlina za Dubrov­nik i Cav­tat te na obližnje otoke (Kala­mota, Lopud, Šipan i Mljet). Iz Mlina ide­alno možete poći na indi­vi­dualne izlete do pre­div­nih vino­grada Pel­ješca, u Kon­a­vale, u Mostar (BiH) ili u sus­jednu Crnu Goru. Za goste kojih inte­re­sira aktivni odmor (bicik­lizam, pla­ni­na­renje, eno– i eko-gastronomija …) usko surađu­jemo s put­nič­kom agen­ci­jom Via­tor tra­vel (Dubrov­nik). Naravno, također smo uvi­jek sretni pomoći Vam sa savje­tima bilo koje vrste.